Новини

Платена педагогическа услуга

Отдаване под наем на голям физкултурен салон в 124 ОУ.Срок за подаване на заявленията до 27.09.2019г.

Свободни места за прием в първи клас учебна 2019/2020 година след първо класиране - 29 бр.

Свободни места за прием в първи клас учебна 2019/2020 година след второ класиране - 30 бр.

ПРОЕКТИ

28 Август 2019 

Обява за образователен медиатор

Обява по Схема Училищен плод и Училищно мляко

участие в проекти:

BG05M2OP001-3.002-0020 „„Уча и ще сполуча“ – образователна интеграция на ученици от етническите малцинства“ ;

BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (Твоят час)“;

"Всеки ученик може да бъде отличник" към Център за междуетнически диалог и толерантност

ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ" BG05M20P001-2.011-0001


Административни услуги

18 Март 2019 

Административни услуги

Прием 1 клас учебна 2019/2020 година

10 Март 2018 

124 ОУ "Васил Левски" обявява Свободни места за прием в първи клас за учебната 2019/2020 година.

На Първо класиране - 15 бр.,  Свободни места - 29 бр.

На Второ класиране - 14 бр., Свободни места - 30 бр.

x