Новини

Съобщение

На 28.03.2018г. в 124 ОУ "Васил Левски" от 17.30 часа ще се проведе събрание на обществения съвет.

Бюджет 2017г.

19 Април 2017 

Бюджет 2017г.

ПРОЕКТИ

06 Април 2017 

участие в проекти:

BG05M2OP001-3.002-0020 „„Уча и ще сполуча“ – образователна интеграция на ученици от етническите малцинства“ ;

BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (Твоят час)“;

"Всеки ученик може да бъде отличник" към Център за междуетнически диалог и толерантност

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

19 Януари 2017 

Поименният състав на членовете на Обществения съвет на 124 ОУ „Васил Левски“, въз основа на протокола № 1 от 12.12.2016г. от проведеното събрание на родителите и на писмените уведомлени...

Бюджетна бланка 2016 година

11 Юли 2016 

Бюджетна бланка 2016 година

05 Юли 2016 

Свободни места в I клас за учебната 2016/2017 година към 05.07.2016г. - 12

x