ПРОЕКТИ

28 Август 2019

Обява за образователен медиатор

Занимания по интереси 2019/2020г.

"Сръчни ръце" - технологии, тематична подобласт "Развитие на въображението - моделиране, творчество, игра и памет"

Забавна математика - математика, тематична подобласт "Приложна математика"

Компютърни забавления, тематична подобласт "Дигитална креативност"

Читателски клуб - Технологии, тематична подобласт "Езиков свят"

 

Обява по Схема Училищен плод и Училищно мляко

участие в проекти:

BG05M2OP001-3.002-0020 „„Уча и ще сполуча“ – образователна интеграция на ученици от етническите малцинства“

BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (Твоят час)“;

"Всеки ученик може да бъде отличник" към Център за междуетнически диалог и толерантност

Проект "Подкрепа за успех" BG05M20P001-2=011-0001

x