ПРОЕКТИ

30 Януари 2020

Занимания по интереси през учебната 2019/2020г.

1. Читателски клуб - 1 -ви клас;

2. Клуб по БЕЛ - 4-ти клас;

3. Клуб "Сръчни ръце" - 2-ри клас;

4. Клуб "Компютърни забавления"

Клуб за базови компютърни забавления по проект BG05М2ОР007-2.012.0001 "Образование за утрешния ден"

 

 

Обява за образователен медиатор

Занимания по интереси 2019/2020г.

"Сръчни ръце" - технологии, тематична подобласт "Развитие на въображението - моделиране, творчество, игра и памет"

Забавна математика - математика, тематична подобласт "Приложна математика"

Компютърни забавления, тематична подобласт "Дигитална креативност"

Читателски клуб - Технологии, тематична подобласт "Езиков свят"

 

Обява по Схема Училищен плод и Училищно мляко

участие в проекти:

BG05M2OP001-3.002-0020 „„Уча и ще сполуча“ – образователна интеграция на ученици от етническите малцинства“

BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (Твоят час)“;

"Всеки ученик може да бъде отличник" към Център за междуетнически диалог и толерантност

Проект "Подкрепа за успех" BG05M20P001-2=011-0001

x